NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Milé deti. Pozývame Vás na... Facebook 30.11.2023 19:39

Milé deti. Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom dňa 06.12.2023 v MKS Slovenská Ľupča o 16.00 hod. Má pre Vás aj prekvapenie, príďte sa sami presvedčiť. ukázať príspevok na ...

slovenskalupca.sk

TITULKA: Pozvánka na vianočné trhy ZŠ Kultúra 30.11.2023 19:16

Základná škola Sama Cambela v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZŠ, Základnou umeleckou školou a Obecným úradom v Slovenskej Ľupči pripravuje už tradičné Vianočné trhy, na ktoré vás srdečne pozývame. ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Ľupčianske potraviny s dušou v 30.11.2023 16:20

Hlásené 30.11. o 16:20. - Ľupčianske potraviny s dušou v piatok 1. decembra ponúkajú čerstvé mäso priamo z rozrábky, ktorú Vám predvedie profesionálny mäsiar. Kolektív potravín sa teší na Vašu ...

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 3/2023 Náhrada 3/2023 30.11.2023 12:00

VZN č. 3/2023 ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 7 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o nájme pozemku Obec Slovenská Ľupča 30.11.2023 06:00

Prenájom pozemkuZMLUVA [PDF] (x - 3.64MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 23460100 Obec Slovenská Ľupča 30.11.2023 06:00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča, etapa 2ZMLUVA [PDF] (x - 0.56MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 10/2023 - sumár Ekonomické 30.11.2023 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.38MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 10/2023 Ekonomické 30.11.2023 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.38MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Register investícií - RO č. 10/2023 Ekonomické 30.11.2023 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.34MB)

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Agentúrna kancelária Allianz Slovenská poisťovňa 29.11.2023 16:20

Hlásené 29.11. o 16:20. - Agentúrna kancelária Allianz Slovenská poisťovňa v Slovenskej Ľupči pre občanov našej obce pripravila bezplatné poradenstvo pri úveroch a hypotékach. V stredu 29. novembra v čase ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Obec Slovenská Ľupča si Vás 29.11.2023 16:15

Hlásené 29.11. o 16:15. - Obec Slovenská Ľupča si Vás dovoľuje pozvať na hudobno-divadelné predstavenie pod názvom Tajomstvá vianočného krbu, ktoré bude 10.12.2023 o 18:00 hod v MKS Slovenská Ľupča. ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Agentúrna kancelária Allianz Slovenská poisťovňa 29.11.2023 09:40

Hlásené 29.11. o 09:40. - Agentúrna kancelária Allianz Slovenská poisťovňa v Slovenskej Ľupči pre občanov našej obce pripravila bezplatné poradenstvo pri úveroch a hypotékach. V stredu 29. novembra v čase ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Úprava STL prípojky na ulici Mlynská v Slovenskej Ľupči v počte 1 ks z dôvodu rekonštrukcie vozovky. 29.11.2023 06:00

Objednávka 261/2023 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35910739) z 29.11.2023 v sume 500.00 €

slovenskalupca.sk

OZ K: Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.11.2023 19:00 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 28.11.2023 19:00

Pozvánka [PDF] (x - 0.22MB)YouTube [Videozáznam] (ex - 0MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Obecné zastupiteľstvo Zasadačka OcÚ 28.11.2023 19:00

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Dotazník obce o PHSR Cieľom... Facebook 28.11.2023 16:47

Dotazník obce o PHSR Cieľom dotazníka je zistiť názor a ciele manažmentu obce, na verejné služby a technickú infraštruktúru, atď.. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Agentúrna kancelária Allianz Slovenská poisťovňa 28.11.2023 16:20

Hlásené 28.11. o 16:20. - Agentúrna kancelária Allianz Slovenská poisťovňa v Slovenskej Ľupči pre občanov našej obce pripravila bezplatné poradenstvo pri úveroch a hypotékach. V stredu 29. novembra v čase ...

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Obec Slovenská Ľupča a komisia... Facebook 28.11.2023 14:54

Obec Slovenská Ľupča a komisia kultúry Vás pozýva na Obecné vianočné trhy dňa 9.12.2023 o 10:00 na parkovisku pri MKS. Môžete si zakúpiť syrové a mäsové výrobky zo Zbojskej, medové ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o nájme pozemku Obec Slovenská Ľupča 28.11.2023 06:00

Prenájom nehnuteľnostiZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Kontrola bezpečnosti detského ihriska 28.11.2023 06:00

Objednávka 255/2023 od EKOTEC spol. s.r.o, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač (00687022) z 28.11.2023 v sume 193.20 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Prezentácia v 360° videomape Typ B VR okuliare v rámci prezentácie 28.11.2023 06:00

Objednávka 260/2023 od CBS spol. s .r.o, 974 01 Kynceľová (36754749) z 28.11.2023 v sume 718.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Matričný program do 10/2024 28.11.2023 06:00

Objednávka 258/2023 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 28.11.2023 v sume 0.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Zemné práce na Mlynskej ulici v Slovenskej Ľupči 28.11.2023 06:00

Objednávka 257/2023 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 28.11.2023 v sume 9973.09 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Kompresor SEMi Profi 28.11.2023 06:00

Objednávka 259/2023 od HYRIAK s.r.o, Štúrova 12, 977 01 Brezno (36828777) z 28.11.2023 v sume 234.00 €

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 4/2023 Návrh 27.11.2023 12:00

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyDOKUMENT [PDF] (x - 0.33MB)

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 5/2023 Návrh 27.11.2023 12:00

VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Slovenská ĽupčaDOKUMENT [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 6/2023 Návrh 27.11.2023 12:00

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Slovenská ĽupčaDOKUMENT [PDF] (x - 0.3MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Register investícií - návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2024 - 2026 Ekonomické 27.11.2023 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.28MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2024 - 2026 Ekonomické 27.11.2023 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 1.75MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Kontrola bezpečnosti detského ihriska 27.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/589 od EKOTEC spol. s.r.o, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač (00687022) z 27.11.2023 v sume 193.20 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zemné práce na Mlynskej ulici v Slovenskej Ľupči 27.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/591 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 27.11.2023 v sume 9973.09 €

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde pojazdná 24.11.2023 09:40

Hlásené 24.11. o 09:40. - Do našej obce príde pojazdná predajňa mäsa. Predaj sa uskutoční v piatok 24.11.2023 o 11.00 hodine pred pohostinstvom na rohu.

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Údržba EZS , nastavenie GSM brány, výmena SIM karty 24.11.2023 06:00

Objednávka 256/2023 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 24.11.2023 v sume 80.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks tlač čiernobiela 24.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/588 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 24.11.2023 v sume 2058.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Údržba EZS , nastavenie GSM brány, výmena SIM karty 24.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/590 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 24.11.2023 v sume 80.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Ľupčianske zvesti 3/2023 23.11.2023 12:34

Aktuálne číslo Ľupčianských zvestí 3/2023 zaradené do tlače 22.11.2023. Stiahnúť si môžete na tomto odkaze: Vydanie LZ 3/2023 [PDF] (3.95MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Prinášame vám v elektronickej forme... Facebook 23.11.2023 12:01

Prinášame vám v elektronickej forme nové číslo Ľupčianskych zvestí, v ktorom vám ponúkame informácie o živote veľkých aj malých obyvateľov, aktualitách v obci, športe. Čosi z kultúry aj histórie. Budeme ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že z dôvodu 23.11.2023 09:08

Hlásené 23.11. o 09:08. - Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude dnes odstavená voda v celej obci až do odstránenia poruchy.

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Obálky s doručenkou DVR, papierové utierky Katrin, minerálna voda jemne perlivá a neperlivá 23.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/584 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 23.11.2023 v sume 407.49 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Rozbor odpadových vôd ČOV odtok 23.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/585 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 23.11.2023 v sume 131.14 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Obecné zastupiteľstvo dňa 28.11.2023 22.11.2023 17:41

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo ktoré/á sa koná dňa 28.11.2023 19:00 /Zasadačka OcÚ/. Pozvánku si môžete pozrieť tomto odkaze: Pozvánka [PDF] (0.22MB)

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 3/2023 Návrh 22.11.2023 12:00

VZN č. 3/2023 ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 7 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN ...

slovenskalupca.sk

LUPCIANSKE ZVESTI: Ľupčianske zvesti 3/2023 za mesiac 7. tlačené 22.11.2023 22.11.2023 12:00

DOKUMENT [PDF] (x - 3.95MB)

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde 22.11.2023 09:40

Hlásené 22.11. o 09:40. - Do našej obce príde pojazdná predajňa mäsa. Predaj sa uskutoční dnes o 11.00 hodine na Námestí pred pohostinstvom na rohu.

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: DFS Drienka - pamätné medaily 10. výročie Pamätné listy, krabičky. 22.11.2023 06:00

Objednávka 254/2023 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 22.11.2023 v sume 415.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Obálky s doručenkou DVR, papierové utierky Katrin, minerálna voda jemne perlivá a neperlivá 22.11.2023 06:00

Objednávka 253/2023 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 22.11.2023 v sume 407.49 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Nosič kontajnerov, traktor a príslušenstvo Triedený zber odpadov 22.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/579 od AGROTECHNIKA, s. r. o., Dobronivská cesta 6, 96001 Zvolen (48245411) z 22.11.2023 v sume 167760.00 €

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Finančná komisia zasadačka OcÚ 21.11.2023 17:00

Zasadnutie: Finančná komisia obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: zasadačka OcÚ.

slovenskalupca.sk

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 21.11.2023 17:00 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 21.11.2023 17:00

Pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Opravár šijacích strojov všetkých druhov 21.11.2023 10:13

Hlásené 21.11. o 10:13. - Opravár šijacích strojov všetkých druhov starších aj novších typov oznamuje, že kto má záujem o opravu šijacieho stroja nech zavolá na t.č. 0904 582 151. ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Rekonštrukcia stien na schodisku v Zdravotnom stredisku Slovenská Ľupča 21.11.2023 06:00

Objednávka 252/2023 od TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch (44660821) z 21.11.2023 v sume 9968.36 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Samsung Galaxy 21.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/576 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 21.11.2023 v sume 0.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Záloha na tovar podľa kúpnej zmluvy Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča 21.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/575 od ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice (36851264) z 21.11.2023 v sume 12276.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: DFS Drienka - pamätné medaily 10. výročie Pamätné listy, krabičky. 21.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/586 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 21.11.2023 v sume 415.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poistenie auta 16.2.2024-15.2.2025 21.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/583 od Allianz- Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava (00151700) z 21.11.2023 v sume 29.84 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka a montáž pochôdzneho skla na prekrytie otvoru- " Radnica " 21.11.2023 06:00

Faktúra DF2023/580 od DOMO GLASS s.r.o., Zvolenská cesta 85, 97405 Banská Bystrica (46888608) z 21.11.2023 v sume 1832.79 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Finančná komisia dňa 21.11.2023 20.11.2023 14:12

Pozvánka na Finančná komisia ktoré/á sa koná dňa 21.11.2023 17:00 /zasadačka OcÚ/. Pozvánku si môžete pozrieť tomto odkaze: Pozvánka [PDF] (0.2MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: ZÁJAZD VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ - obec... Facebook 20.11.2023 06:00

ZÁJAZD VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ - obec Slovenská Ľupča vás pozýva na prehliadku historických pamiatok a poobedňajšiu návštevu vianočných trhov v centre Budapešti. Termín zájazdu je 14.12.2023. V prípade záujmu kontaktujte pani ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Tlačivá pre Matričný úrad 20.11.2023 06:00

Objednávka 251/2023 od Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star (42272360) z 20.11.2023 v sume 93.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie zdravotného posudku Psotová 20.11.2023 06:00

Objednávka 250/2023 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 20.11.2023 v sume 17.00 €

©2023 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2023